Algemene voorwaarden

1. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, alsook voor de interpretatie en uitvoering van iedere overeenkomst tussen Bingli en de Klant, zullen de hiernavolgende begrippen, wanneer zij met een hoofdletter geschreven zijn, de volgende betekenis hebben (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel indien de context duidelijk anders vereist):

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bingli: de naamloze vennootschap BINGLI, opgericht naar Belgisch recht en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0675.758.517 en gekend bij de Belgische BTW administratie onder het nummer BE 0675.758.517, met zetel te Lange Gasthuisstraat 29 bus 12, 2000 Antwerpen, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

1.3 Geautoriseerde Gebruiker: de werknemers en zelfstandige medewerkers van de Klant die door de Klant gemachtigd worden om de Dienst te gebruiken.

1.4 Overeenkomst: de schriftelijk- of elektronisch ondertekende offerte, waarvan onderhavige Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst een integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Dienst(en): de online medische vragenlijst, met inbegrip van intake- en screeningsvragenlijsten, dewelke door Bingli aan de Klant wordt aangeboden voor gebruik door de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers, zoals nader beschreven in de Overeenkomst.

1.6 Imprevisie: hieronder vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke de uitvoering van de Overeenkomst voor Bingli financieel of anderszins buitensporig zwaarder of moeilijker maken dan redelijkerwijze kon voorzien worden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst en een onevenwicht tussen de prestaties van de Partijen veroorzaken.

1.7 Intellectuele Eigendom: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s, met inbegrip van de woordmerken en beeldmerken van Bingli.

1.8 Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit Diensten afneemt van Bingli.

1.9 Overmacht: hieronder vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor Bingli (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot: oproer, (burger)oorlog, invasie, vijandigheden, brand, aardbevingen, overstromingen, andere fysieke natuurrampen (met uitzondering van ongunstige weersomstandigheden), (daden van) terrorisme, pandemieën, informatie-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, epidemieën, overheidsmaatregelen, algemene stakingen of arbeidsconflicten.

1.10 Partij(en): Bingli en de Klant worden ieder afzonderlijk de Partij genoemd en gezamenlijk de Partijen.

1.11 Storing: een fout, gebrek of storing in een computerprogramma of -systeem waardoor het een onjuist of onverwacht resultaat oplevert, of waardoor het zich op onbedoelde wijze gedraagt;

1.12 Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 14;

1.13 Vragenlijsten: de intake- en screeningsvragenlijsten beschikbaar in de Dienst.

2. Toepassingsgebied

2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en Diensten die Bingli verleent aan de Klant. Uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor de specifieke Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. Door het aangaan van de Overeenkomst bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zij zich uitdrukkelijk akkoord met de toepassing ervan op de Overeenkomst.

2.2 Iedere samenwerking tussen Bingli en de Klant wordt beheerst door volgende normen (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige):

 1. De schriftelijke of elektronisch ondertekende offerte;
 2. De Verwerkersovereenkomst;
 3. Deze Algemene Voorwaarden;
 4. Het Belgisch recht.

2.3 Bingli heeft het recht om de Overeenkomst op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Indien zulke wijzigingen essentiële elementen van de Overeenkomst omvatten, zullen deze wijzigingen steeds mits objectieve verantwoording geschieden. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant gecommuniceerd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de wijzigingen tien (10) kalenderdagen na kennisgeving van kracht. Indien de Klant opmerkingen formuleert, zullen de Partijen in onderhandeling treden over deze opmerkingen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Elk voorstel op een website, flyers, catalogi, folders of enige andere publicitaire aankondigingen zijn slechts informatief en niet bindend. Een offerte is slechts geldig voor de daarin vernoemde Diensten en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd vermeld in de offerte. Indien geen duurtijd vermeld wordt, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot dertig (30) kalenderdagen. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bingli niet.

3.2 De Overeenkomst tussen de Partijen komt pas tot stand na de schriftelijke- of elektronische ondertekening van de offerte en in elk geval op het moment dat Bingli aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst na een al dan niet schriftelijke bevestiging van de Klant.

4. Relatie tussen de Partijen

De verhouding tussen de Partijen is deze van individuele contractanten. Geen van beide Partijen heeft de macht of bevoegdheid om de andere Partij op enigerlei wijze te binden, of te verplichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij of om de naam van de andere Partij te gebruiken op enigerlei wijze die niet specifiek in deze Overeenkomst is toegestaan. Geen enkele verklaring van een der Partijen is bindend voor de andere Partij zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij. In geen enkel geval kan de verhouding tussen de Partijen beschouwd worden als een partnership, joint venture of principaal en agent relatie.

5. Geautoriseerde Gebruikers en patiënten

5.1 De Klant heeft het recht om, op eigen verantwoordelijkheid:

 • werknemers en/of zelfstandige medewerkers (zoals o.a. artsen, verpleegkundigen,…) als Geautoriseerde Gebruiker aan te duiden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met het beoogde doel;
 • patiënten toegang te verlenen tot de Dienst voor het invullen van de Vragenlijsten.

5.2 De Klant zal Bingli de nodige gegevens van de Geautoriseerde Gebruikers bezorgen om Bingli in staat te stellen de persoonlijke inloggegevens voor de Geautoriseerde Gebruikers aan te maken en te bezorgen. De Klant verbindt zich ertoe om Bingli steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van een wijziging van een Geautoriseerde Gebruiker teneinde haar in staat te stellen het account en bijhorende logingegevens te verwijderen of aan te passen.

5.3 De Klant garandeert dat zij en de Geautoriseerde Gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) beschikbaar in de Dienst.

6. Onderhoud, ondersteuning en opleiding

6.1 De volgende ondersteuning en onderhoud zijn inbegrepen bij het gebruik van de Dienst: (i) ondersteuning op werkdagen (excl. Belgische officiële feestdagen) tussen 9u en 17u: telefonisch, per e-mail of via remote connectie, uitsluitend voor zaken die betrekking hebben op de werking van de Dienst en (ii) automatische updates om de goede werking van de Dienst te verzekeren.

6.2 Om Bingli in staat te stellen ondersteuning en onderhoud te verlenen, zal de Klant (i) tijdig fouten, Storingen of gebreken in de Dienst melden vergezeld van alle redelijke informatie waarover zij beschikt, (ii) alle redelijke informatie en medewerking verlenen, waaronder, in voorkomend geval, het verschaffen van toegang tot de nodige systemen (op afstand of ter plaatse), de infrastructuur of de locatie van de Klant.

6.3 Bingli is niet gehouden tot ondersteuning en onderhoud indien de Klant en/of een Geautoriseerde Gebruiker:

 • de Dienst heeft gebruikt in combinatie met software en/of hardware die niet in overeenstemming is met de vereisten (inclusief wanneer die software of hardware fouten, storingen of gebreken in de Dienst veroorzaakte);
 • de Klant en/of een Geautoriseerde Gebruiker zonder toestemming of in strijd met de Overeenkomst wijzigingen aangebracht heeft aan de Dienst of derden heeft toegestaan wijzigingen of aanpassingen aan te brengen;
 • de Dienst op een onjuiste of ongepaste manier heeft gebruikt;
 • heeft nagelaten om de door Bingli vereiste updates te installeren binnen de door Bingli aangegeven termijn.

6.4 Ondersteuning buiten de normale kantooruren en ontwikkelingen op maat zijn niet in vergoeding voor de Dienst inbegrepen en kunnen desgevallend op verzoek van de Klant geleverd worden, mits een bijkomende vergoeding conform de dan geldende uur- en/of maandtarieven.

6.5 Ingeval in de Overeenkomst wordt voorzien in een opleiding en/of opleidingsmateriaal voor de Klant aangaande het gebruik van de Dienst, zal de Klant na het volgen van een opleiding of het ontvangen van opleidingsmateriaal, volgens het train-de-trainer principe, zelf verder instaan voor het opleiden van de Geautoriseerde Gebruikers van de Dienst, tenzij anders overeengekomen.

7. Beperking van garanties

7.1 Bingli zal de Overeenkomst en de Diensten naar beste vermogen uitvoeren zoals redelijkerwijs verwacht kan worden van een dienstverlener met ervaring in het verlenen van diensten van vergelijkbare aard, omvang, complexiteit en grootte.

7.2 De Dienst wordt aan de Klant geleverd "AS-IS", wat betekent dat de Klant bevestigt dat hij zijn vertrouwen op de Dienst niet baseert op de ontwikkeling van enige toekomstige functionaliteit of functies.

7.3 De levering van de Dienst is te beschouwen als een inspanningsverbintenis en houdt op geen enkele wijze een resultaatsverbintenis in. De Klant erkent dat de resultaten van de Dienst afhankelijk zijn van de wijze waarop hij de Dienst gebruikt en de informatie die wordt ingegeven door zichzelf, de Geautoriseerde Gebruikers en de patiënten. Bingli kan derhalve niet garanderen dat de Diensten het exacte of specifieke door de Klant beoogde resultaat zullen bereiken. De Klant kan geen rechten ontlenen aan eventuele door Bingli gemaakte inschattingen, noch is Bingli aansprakelijk indien de door de Klant gemaakte inschattingen niet worden gerealiseerd.

7.4 De Dienst vervangt niet de diagnostische of medische behandeling, zoals verricht door artsen, verpleegkundigen of andere medische zorgverstrekkers, noch wil of kan de Dienst hiermee worden gelijkgesteld. De Klant dient de Dienst louter als hulpmiddel te gebruiken.

8. Duur en beëindiging

8.1 De Overeenkomst wordt voor de duur zoals overeengekomen in de Overeenkomst afgesloten.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst op de vervaldatum jaarlijks automatisch verlengd voor de opeenvolgende duur van één (1) jaar, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldatum van de Overeenkomst.

8.3 Bingli kan de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven ingeval van: (i) faillissement of insolventie van de Klant, (ii) ontbinding en/of vereffening van de Klant, (iii) een overmachtssituatie die langer dan drie (3) maanden duurt, (iv) uitvoering of beslaglegging op een deel van of het geheel van de activa van de Klant of andere uitvoerende of beschermde maatregelen zijn genomen, (iv) voor zover de Klant een rechtspersoon is; indien er een belangrijke wijziging optreedt in de aandeelhoudersstructuur van de Klant of de controle over de Klant overgaat in andere handen, (v) het gebruik van de Dienst door de Klant voor frauduleuze of illegale doeleinden en (vi) een wezenlijke schending van de Overeenkomst door de Klant waarbij deze schending niet wordt verholpen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na daartoe per aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn. Onder een wezenlijke schending in hoofde van de Klant wordt onder andere begrepen: de niet- of laattijdige betaling van enige vergoeding, schending van de artikelen 12, 13 en 17 aangaande Intellectuele Eigendom, vertrouwelijkheid en niet-afwerving.

8.4 De Klant heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven aan Bingli ingeval van een wezenlijke schending van de Overeenkomst door Bingli, voor zover de tekortkoming niet wordt verholpen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat Bingli daartoe per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld.

8.5 Bij de beëindiging van de Overeenkomst om gelijk welke reden zal de Klant Bingli vergoeden voor de geleverde diensten tot op de effectieve datum van beëindiging.

9. Prijzen en betaling

9.1 Alle vergoedingen verschuldigd aan Bingli zijn steeds exclusief BTW en andere belastingen of rechten van welke aard dan ook. De Klant dient steeds in euro te betalen.

9.2 De licentievergoeding, dewelke wordt overeengekomen in de Overeenkomst, omvat het gebruik van de Dienst en het inbegrepen onderhoud en ondersteuning zoals vermeld in artikel 6.1.

9.3 Bingli is jaarlijks op de verjaardag van de Overeenkomst gerechtigd wijzigingen tot 80 % van de door de klant te betalen vergoedingen door te voeren, in overeenstemming met de volgende formule: P = P0 x (0,2 + L1 / L0 x 0,8). Waarbij: P=nieuwe prijs, P0 = oorspronkelijke prijs (basisjaar), L1= loonkost in een gegeven jaar (jaar waarin wordt geïndexeerd) (cf. refertelonen Agoria) en L0 = oorspronkelijke loonkost (basisjaar – loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst).

9.4De Klant zal de vergoeding voor het gebruik van de Dienst jaarlijks vooruitbetalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.

9.5 De betaling door de Klant moet geschieden binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

9.6 Eventuele klachten met betrekking tot facturatie dienen te worden geformuleerd binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Na deze periode wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.

9.7 Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling van een factuur binnen de gestelde termijn is de Klant aan Bingli van rechtswege en zonder ingebrekestelling (i) interest verschuldigd op het openstaande bedrag op basis van de toepasselijke wettelijke rentevoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van volledige betaling en (ii) een forfaitere vergoeding verschuldigd, conform voornoemde wet, voor de invorderingskosten van Bingli, onverminderd het recht van Bingli om hogere schade te vorderen en bewijzen.

9.8 Bingli heeft het recht om de toegang van de Klant en/of de Geautoriseerde Gebruikers tot de Dienst geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten totdat de openstaande laattijdige betalingen voldaan zijn wanneer de Klant deze tekortkoming niet rechtzet binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na daartoe schriftelijk in gebreke gesteld te zijn.

9.9Indien de Klant in gebreke is twee of meerdere facturen te betalen op de vervaldag, brengt dit van rechtswege de opeisbaarheid met zich mee van alle sommen welke de Klant aan Bingli verschuldigd is, inbegrepen deze waarvoor gebeurlijk een langere betalingstermijn is overeengekomen.

9.10 Gedeeltelijke betalingen worden slechts aanvaard onder alle voorbehoud en worden (in respectievelijke volgorde) aangerekend op (i) verschuldigde interesten, (ii) schadevergoedingen en (iii) dan pas op de hoofdsommen.

9.11 De tijdelijke onbeschikbaarheid van de Dienst ten gevolge van o.a. onderhouds- en ondersteuningswerkzaamheden, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant tegenover Bingli en geeft de Klant aldus niet het recht om de betaling op te schorten of te verminderen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Bingli is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van schade ten belope van maximaal een bedrag gelijk aan het totaal van de betaalde vergoedingen over de laatste 12 maanden voorafgaandelijk aan het schadegeval of, indien er aansprakelijkheid ontstaat tijdens de eerste 12 maanden van de Overeenkomst, het totaal van de vergoedingen betaald tot op het moment van het schadegeval.

10.2 Behoudens opzet of grove fout in hoofde van Bingli, is Bingli in geen geval aansprakelijk voor:

 • gevolg- en indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade, inkomstenderving, schade aan derden,…;
 • schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie ingegeven in de Dienst of doorgegeven aan Bingli door de Klant en/of Geautoriseerde Gebruiker;
 • schade als gevolg van onjuist of gebrekkig gebruik van de Dienst;
 • schade veroorzaakt door verder gebruik of toepassing door de Klant nadat een Storing is geconstateerd;
 • schade als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van op hem toepasselijke wettelijke- en/of andere verplichtingen;
 • schade als gevolg van gebreken in de netwerkcommunicatie, apparaten, hardware of infrastructuur van de Klant;
 • schade veroorzaakt door Overmacht of Imprevisie;
 • schade indirect of direct veroorzaakt door een handeling van de Klant, derde en/of Geautoriseerde Gebruikers, ongeacht of deze is veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;
 • schade als gevolg van de niet-nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door de Klant en/of de Geautoriseerde Gebruikers.

10.3 Bingli neemt geen beslissingsverantwoordelijkheden op zich in verband met de Dienst en is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de implementatie door de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers van de output van de Dienst. De Dienst is uitsluitend opgezet als gedigitaliseerde medische vragenlijst en het nemen van beslissingen aangaande o.a. diagnoses, administratieve- en organisatorische acties valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers.

11. Storingen

11.1 Indien de Klant een Storing ondervindt in de Dienst, zal de Klant het gebruik van de Dienst onmiddellijk stoppen, de Storing onmiddellijk schriftelijk aan Bingli melden met een gedetailleerde omschrijving van de Storing en alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schade te vermijden.

11.2 Deze melding dient schriftelijk en ten laatste vijf (5) kalenderdagen na de ontdekking van de Storing gemeld te worden. Bij verzuim van deze meldplicht zal de Klant instaan voor iedere schade die de Storing veroorzaakt.

11.3 Bingli zal na het ontvangen van de melding binnen een redelijke termijn de melding en Storing onderzoeken en waar nodig en mogelijk de Storing corrigeren.

11.4 Hoewel Bingli zoveel als mogelijk tracht om voor het corrigeren van Storingen en andere onderhouds- en ondersteuningswerkzaamheden de beschikbaarheid van de Dienst zo min mogelijk te verstoren door o.a. de werkzaamheden te verrichten tijdens niet-piekmomenten en de onbeschikbaarheid te beperken in tijd, kunnen tijdelijke onbeschikbaarheden niet vermeden worden. Bingli spant zich in om, waar mogelijk, de klant voorafgaandelijk in kennis te stellen over de onbeschikbaarheid van de Dienst.

12. Intellectuele Eigendom

12.1 Bingli verleent de Klant, voor de duur en op het grondgebied zoals vermeld in de Overeenkomst, een niet-exclusief, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, zoals beschreven in de Overeenkomst, voor de professionele doeleinden van de Klant.

12.2Niets in de Overeenkomst is bedoeld of zal worden beschouwd als een verkoop of overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten van Bingli. Bingli’s Intellectuele Eigendomsrechten en de Dienst (inclusief alle nieuwe versies, updates, aanpassingen, verbeteringen die tijdens de Overeenkomst zijn aangebracht aan de Dienst) zijn en blijven de eigendom van Bingli en/of haar licentiegevers.

12.3De Klant zorgt ervoor dat hijzelf en de Geautoriseerde Gebruikers deze Intellectuele Eigendomsrechten erkennen en eerbiedigen. Meer specifiek is het de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers verboden om:

 • de Intellectuele Eigendomsrechten en de elementen die zij bevatten te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te publiceren of anderszins over te dragen aan een derde;
 • toegang tot de Intellectuele Eigendomsrechten en de Dienst toe te staan aan onbevoegde derden;
 • de Intellectuele Eigendomsrechten en de Dienst te gebruiken voor illegale doeleinden of enige andere doeleinden die de rechten van Bingli en/of haar licentiegevers kunnen schaden;
 • eventuele Storingen en/fouten in de Dienst, ongeacht of deze al dan niet bekend zijn bij Bingli, te gebruiken in het eigen voordeel of in het voordeel van derden;
 • de Dienst en de Intellectuele Eigendomsrechten en elementen in de Dienst te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse-engineering;
 • de merken, handelsmerken of enige andere Intellectuele Eigendomsmerken van Bingli in de Dienst te verwijderen.

12.4 Bingli garandeert dat de door haar geleverde Dienst naar haar beste weten geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en dat zij alle redelijke maatregelen zal nemen om dergelijke inbreuken te voorkomen.

12.5 De Klant zal Bingli onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vordering die hij ontvangt aangaande een vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Op verzoek van Bingli zal de Klant Bingli zijn redelijke medewerking verlenen bij het zich verdedigen tegen de vordering.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Elke Partij zal alle informatie die ze ontvangt met betrekking tot de andere Partij voorafgaandelijk aan het sluiten van de Overeenkomst, tijdens en in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot de andere Partij vertrouwelijk behandelen, waaronder maar niet beperkt tot haar technische en operationele structuur, haar diensten en producten, haar financiële informatie, haar persoonsgegevens, haar intellectuele eigendom, de Dienst en de (persoons)gegevens van de Geautoriseerde Gebruikers en patiënten die gebruik maken van de Dienst en Vragenlijsten.

13.2 Alle uitgewisselde informatie mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en mag alleen worden gedeeld met werknemers, onderaannemers, bestuurders en zelfstandige medewerkers binnen de organisatie van een Partij die van dergelijke informatie redelijkerwijze op de hoogte moeten zijn. Iedere Partij garandeert dat voornoemde personen gebonden zijn aan minstens gelijkwaardige confidentialiteitsverplichtingen. Geen van beide Partijen heeft het recht om vertrouwelijke informatie aan een derde partij te verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Beide Partijen verbinden zich ertoe redelijke maatregelen te treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie van de andere Partij, die in ieder geval niet minder streng zullen zijn dan de maatregelen die zij voor haar eigen vertrouwelijke informatie treft.

13.3 Niettegenstaande de vertrouwelijkheidsverplichtingen in onderhavig artikel, heeft Bingli het recht om de ideeën, input en feedback ontvangen van de Klant, die kunnen dienen ter verbetering en/of uitbreiding van de diensten van Bingli, te gebruiken en/of te commercialiseren.

13.4 De volgende soorten informatie zullen niet als vertrouwelijke informatie worden beschouwd:

 • informatie die rechtmatig verkregen werd van een derde partij;
 • informatie die een Partij rechtmatig bekend is voordat zij de Overeenkomst aangaat;
 • informatie die algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek (anders dan als gevolg van een inbreuk op onderhavig artikel 13);
 • informatie die onafhankelijk ontwikkeld werd zonder de Overeenkomst te schenden, zoals blijkt uit schriftelijke stukken.

13.5 Indien een Partij op grond van een wet of besluit van een regelgevende, administratieve of anderszins bevoegde instantie verplicht is vertrouwelijke informatie te onthullen, stelt deze Partij de andere Partij van een dergelijk verzoek in kennis, indien dit is toegestaan, teneinde deze Partij in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om onthulling te voorkomen of te beperken. Indien de Partij die verplicht is de informatie te onthullen, niet gerechtigd is de andere Partij te informeren, wordt de bekendmaking van vertrouwelijke informatie beperkt tot hetgeen voor die Partij strikt noodzakelijk is om hieraan te voldoen en stelt zij de andere Partij ervan in kennis dat zij de informatie bekend heeft gemaakt, zodra dit is toegestaan.

13.6 De vertrouwelijkheidsverplichtingen in onderhavig artikel blijven van kracht tot vijf (5) jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

14. Persoonsgegevens

14.1 De begrippen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerker” en “verwerkingsverantwoordelijke” in deze Overeenkomst hebben dezelfde betekenis als in de Europese algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna de “Gegevensbeschermingswetgeving”)

14.2 De verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers of enige andere medewerkers betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, vindt plaats overeenkomstig de bepalingen in de privacyverklaring van Bingli beschikbaar op haar website [https://www.bingli.eu/nl/privacy]. In het kader van deze verwerkingen treedt Bingli op als verwerkingsverantwoordelijke. De privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die Bingli verzamelt, alsook over de wijze waarop deze persoonsgegevens verwerkt worden.

14.3 De Klant erkent dat, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die ingevoerd en geüpload worden in de Dienst door de Klant, de Geautoriseerde Gebruikers en de patiënten, hij zelf optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en Bingli als verwerker. Alle afspraken die in dit verband tussen Partijen worden gemaakt, worden uitsluitend beheerst door de Verwerkersovereenkomst.

15. Overmacht en Imprevisie

15.1 Bingli zal in geen geval aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen onder de Overeenkomst, indien deze tekortkomingen het gevolg zijn van Overmacht of Imprevisie.

15.2 In geval van Overmacht kan Bingli naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Bingli: (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten en (ii) de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden.

15.3 Ingeval van Imprevisie zullen de Partijen, op eerste verzoek van Bingli, de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de Overeenkomst. Indien de Klant de heronderhandeling weigert, niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen of de Partijen geen akkoord bereiken uiterlijk één (1) maand na het verzoek van Bingli, tot heronderhandeling, kan Bingli, naar eigen keuze, hetzij de Overeenkomst onmiddellijk en buitengerechtelijk ontbinden door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder tot enige vergoeding of opzegtermijn gehouden te zijn, hetzij de bevoegde rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Bingli heeft het recht om, vanaf het verzoek tot het voeren van onderhandelingen en gedurende de looptijd daarvan, haar verbintenissen op te schorten.

16. Wijzigingen

Bingli behoudt zich het recht voor om haar Dienst op ieder moment tijdens de Overeenkomst te wijzigen, up te daten of te upgraden.

17. Niet-afwerving

De Klant stemt ermee in om geen werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen indien die personen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan een dergelijke actie betrokken zijn geweest bij het verlenen van de Dienst of anderszins betrokken zijn geweest bij de Overeenkomst, behalve wanneer dergelijke persoon reageert op een algemene wervingscampagne. Dit afwervingsverbod geldt gedurende de Overeenkomst en tot zes (6) maanden na de beëindiging van de Overeenkomst. Indien de Klant voornoemd verbod overtreedt, zal de Klant aan Bingli een schadevergoeding betalen dat het equivalent is van de helft van het bruto jaarloon van de werknemer of de helft van de bruto jaarvergoeding van de betrokken zelfstandige medewerker.

18. Diversen

18.1 Bingli heeft het recht om de Dienst, of een gedeelte daarvan, te laten verrichten door een onderaannemer of leverancier, zonder dat voorafgaandelijke kennisgeving aan of voorafgaandelijke toestemming van de Klant nodig is. Onderaannemers of leveranciers die te beschouwen zijn als een sub-verwerker in de zin van de Gegevensbeschermingswetgeving, zullen ingeschakeld worden zoals overeengekomen in de Verwerkersovereenkomst.

18.2 De Overeenkomst vervangt elke voorgaande, schriftelijke of mondelinge overeenkomst, afspraak of communicatie met betrekking tot het voorwerp ervan.

18.3 Behoudens waar in de Overeenkomst expliciet is voorzien in een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid van bepaalde onderdelen van de Overeenkomst, is geen wijziging aan deze Overeenkomst geldig tenzij schriftelijk en ondertekend door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide Partijen.

18.4Elke kennisgeving, vraag, ontvangstbevestiging of andere berichtgeving die op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst of anderszins door één van de Partijen (met uitzondering van dagelijkse operationele communicaties), moeten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, schriftelijk gebeuren: (i) via een aangetekende brief, (ii) via een nationaal erkende koeriersdienst of (iii) per e-mail, op het in de Overeenkomst vermelde (e-mail)adres.
Schriftelijke kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen drie (3) werkdagen na verzending en kennisgevingen per e-mail één (1) werkdag na verzending.

18.5 Indien een clausule of een deel van een clausule in de Overeenkomst om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, worden die bepalingen geschrapt en blijven de overige delen of clausules onaangetast, geldig en uitvoerbaar. Dergelijke delen van of gehele clausules worden automatisch vervangen door een bepaling die, voor zover juridisch mogelijk, het meest aansluit bij de bedoeling van Partijen in het betrokken deel of de betrokken clausule.

18.6 Een verzuim of vertraging door Bingli bij de uitoefening van enig recht uit een Overeenkomst met de Klant, een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht uit een dergelijke Overeenkomst of een gedeeltelijke reactie of het uitblijven van een reactie door Bingli in geval van schending door de Klant van een of meer bepalingen van een dergelijke Overeenkomst, zal niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand (expliciet of impliciet, geheel of gedeeltelijk) van Bingli’s rechten uit hoofde van een de Overeenkomst, noch zal dit de verdere uitoefening van dergelijke rechten uitsluiten. Elke afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn. Indien er een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van een recht is na een specifieke tekortkoming van Bingli, kan deze verklaring van afstand niet door de Klant worden ingeroepen voor een nieuwe tekortkoming, gelijkaardig aan de vorige, of voor elke andere vorm van tekortkoming.

18.7 Deze Overeenkomst en de daaruit voor de Klant voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen noch direct noch indirect worden overgedragen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Bingli.

19. Toepasselijk recht en rechtbank

19.1 Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

19.2 In geval van enig geschil in verband met deze Overeenkomst zullen de Partijen zich eerst inspannen om deze onderling en minnelijk trachten te beslechten.

19.3 Indien geen minnelijke regeling tot stand komt binnen een (1) maand na het ontstaan van het geschil, zullen de rechtbanken bevoegd voor de zetel van Bingli exclusief bevoegd zijn te oordelen over het geschil in verband met het bestaan, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Overeenkomst.